OÜ Beauty Factory (Beauty Factory Koolituskeskus) korraldab küünetehnikute koolitusi.
Ülevaate pakutavatest koolitustest leiab koolituskeskusest, koolituste kuupäevad koolituskalendrist.

Koolitustingimused

1 KOOLITUSLEPINGU MAKSETINGIMUSED
1.1 Koolitatav kohustub tasuma koolitussumma vastavalt talle esitatud arvele.
1.2 Koolitatav tasub arve summa ülekandega koolitaja arveldusarvele nr. a/a 10220225315227 SEB või sularahas.
1.3 Juhul, kui koolitatav ei tasu arve summat käesolevas lepingus ettenähtud tähtajaks, tasub koolitatav viivist 0,05% tähtaegselt tasumata summalt iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest.
1.4 Viivist hakatakse arvestama maksetähtpäevale järgnevast päevast ning lõpetakse vastavate summade tasumisel koolitatava poolt. Järgmise päeva viivise arvestamisel ei võeta arvesse eelmise päeva tasumata viivise summat. Makse tasumisel koolitatava poolt kustutatakse esimeses järjekorras viivisevõlgnevus ning seejärel arve summa.
1.5 Käesolev leping lõpeb koolitatava poolt arve summa ja viivise täielikul tasumisel.
1.6 Koolitataval on õigus tasuda arve summa ennetähtaegselt ning osaliselt koolitajat sellest kirjalikult teavitades.
1.7 Koolitatava otsus koolitus pooleli jätta enne koolituse lõpetamist ei vabasta koolitatavat koolitusmaksumuse tasumise kohustusest.
1.8 Koolitusest loobumisel ilma mõjuva põhjenduseta on koolitataval õigus koolitusest loobuda allpool toodud tingimustel:
1.8.1 Baaskoolitustest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 7 tööpäeva, kaotades 50% koolituse kogumaksumusest.
1.8.2 Täiendkoolitusest loobumisel teavitades sellest ette vähemalt 48 h, kaotades trahvina 50% koolituse kogumaksumusest.
1.8.3 Koolitatava mitte ilmumisel koolitusele kokkulepitud ajal, koolitustasu tagastamisele ei kuulu.
1.8.4 Kui koolitus anuleeritakse mõjuva põhjusega, on koolitataval õigus sissemakstud summa tagasi saada.
1.8.5 Mõjuvaks põhjuseks loetakse: koolitatava või temale lähedase inimese (elukaaslase, abikaasa, vanemate, lapse) haigestumist, surma või sattumist õnnetusjuhtumisse, suur varaline kahju.
1.8.6 Koolitatav on kohustatud koheselt informeerima koolitajat mõjuva takistuse ilmnemisest ja esitama juhtunu kohta kirjaliku tõendi (arstilt tõendi, politseilt teate,jms.).
1.9 Koolituse maksumusele võib lisandub koolitatava soovil/vajadusel koolitaja poolt tehtud lisatundide maksumus. Lisa õpepäeva pikkus ning maksumus on paika pandud koolituskavas.
1.10 Koolitusest osavõtjate arv on piiratud, palume koolitusele registreeruda õigeaegselt. Beauty Factory OÜ sõlmib Teiega lepingu ja lepitakse kokku koolituse toimumise aeg.
1.11 Pärast lepingu sõlmimist väljastatakse Teile arve. Arve tuleb tasuda 3 päeva jooksul, kui selle aja jooksul ei ole Teile esitatud arve maksumus laekunud Beauty Factory OÜ arvele, tühistatakse Teie registreerumine.
1.12 Arve tasumisel nõustub koolitatav automaatselt Beauty Factory OÜ koolituskeskuse koolitustingimustega.
2 LÕPPSÄTTED
2.1 Käesolevast koolituslepingust tulenevad vaidlused püütakse igal juhul lahendada kõigepealt pooltevaheliste läbirääkimistega.
2.2 Juhul, kui kokkulepet ei ole võimalik saavutada, lahendatakse vaidlused Tallinna ja Harjumaa või Harju Maakohtus.

Vaata ka


OÜ Beauty Factory õppekorralduse alused